Gearrangeerd huwelijk van twee onbekenden door Talpa

Gearrangeerd huwelijk van twee onbekenden door Talpa

Het bedrijf Talpa is bezig een huwelijk te organiseren van twee personen die elkaar nooit hebben ontmoet en aan elkaar worden gekoppeld door de computer. Door het adviesbureau van de NVVB is geadviseerd om hier aan niet mee te werken. De Commissie van Advies stelt dat zo een huwelijk in strijd is met de openbare orde, en wijst er op dat de abs er niet aan moet meewerken. 

Mededeling Commissie van Advies

Uit de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit.

In de Commissie is aan de orde gesteld de medewerking van de ambtenaar van de burgerlijke stand aan een Tv-programma waarin de aanstaande echtgenoten voor het eerst met elkaar kennis maken en elkaar in levenden lijve ontmoeten op de dag van hun huwelijk.

Het aanstaande paar wordt op wat men noemt “wetenschappelijke” wijze via de computer aan elkaar gekoppeld en de huwelijksaangifte vindt schriftelijk plaats.

De schriftelijke huwelijksaangifte dient, gelet op artikel 1:43 BW, de gegevens te bevatten van de aanstaande echtgenoten.

Het voornemen van de aanstaande echtgenoten om met elkaar een huwelijk aan te gaan dient uit de schriftelijke aangifte met genoegzame zekerheid te blijken.

In Nederland geldt dat vrije huwelijkstoestemming een vereiste is voor het aangaan van een huwelijk en dat huwelijksdwang met kracht moet worden bestreden. Zie ook de circulaire van 18 december 2013 inzake huwelijksdwang van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

Het is de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand om bij het aangaan van het huwelijk of de registratie van een partnerschap te onderzoeken of de aanstaande echtgenoten of de te registreren partners uit vrije wil deze verbintenis met elkaar willen aangaan.

Het is voor de(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet of nauwelijks te constateren of bij het aanstaande paar de vrije wil aanwezig is, omdat ook de ambtenaar en de aanstaanden elkaar pas voor het eerst ontmoetenin het voorgestelde Tv-programma.

In dit verband wordt geattendeerd op artikel 1:49, lid 2 BW, waarin is bepaald dat huwelijksaangifte kan leiden tot een vordering tot vergoeding van vermogensverliezen.

De Commissie is van mening dat de ambtenaar van de burgerlijk stand zijn medewerking aan het opmaken van een akte van huwelijksaangifte of aangifte van een partnerschapsregistratie dan wel aan het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap in deze situatie zou moeten weigeren wegens strijd met de Nederlandse openbare orde (artikel 1:18b, lid 2 BW).

Geef een antwoord