Notulen ALV 2017

De algemene ledenvergadering hebben we ook dit jaar voorafgaand aan de babsendag gehouden. Het fijne van de combinatie van ALV met babsendag is dat we verzekerd zijn van een hoge opkomst van leden, waardoor de besluiten ook echt grond hebben.

We waren wat “gehandicapt” doordat we geen secretaris hadden, maar gelukkig was daar de razende reporter Linda Veerman die in haar verslag ook de ALV had meegenomen:

Positief vergaderen

Iets later dan gepland begon het officiële gedeelte van de dag; de jaarvergadering. Voorzitter Andrea en penningmeester Karin deden de aftrap. Het budget werd besproken, de groei in leden en de bezetting van het Matrimonium bestuur kwam aan bod, net als enkele aandachtspunten voor volgend jaar. Met instemmend applaus werden voorstellen aangenomen en er werd aandacht gevraagd voor de stichting ‘Make a wedding wish’.

Agenda

1. Opening voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen vorige ALV
4. Verslag secretaris en decharge bestuur
5. Verslag penningmeester incl. kascontrole en decharge
6. Te nemen besluiten
7. Vooruitblik 2018
8. Rondvraag

Mededelingen
We hebben een minuut stilte gehouden voor Eberhard van der Laan. Vervolgens heeft het “babsendagpersoneel” zich aan ons voorgesteld:
Karin Keesmaat – fotografe
Ton Gerritsen – videograaf
Linda Veerman – razende reporter

Notulen
De notulen van de ALV van 2016 zijn zonder wijzigingen goedgekeurd

Verslag van de secretaris en decharge bestuur
Er waren geen opmerkingen over het verslag van de penningmeester

Verslag van de penningmeester inclusief kascontrole en decharge
Het verslag van de penningmeester is goedgekeurd en er is decharge verleend.

Besluiten
De besluiten waren de volgende:

  • benoemen van bestuursleden hebben we in deze vergadering niet gedaan. We hebben besloten om dit zorgvuldiger aan te pakken dan voorgaande jaren en plannen een dag in waarbij we alle gegadigden persoonlijk en allen gezamenlijk kunnen spreken om een goed beeld te krijgen. Ook commissieleden worden daarbij uitgenodigd. We hebben van de ALV een machtiging gekregen om uit deze gesprekken een secretaris te mogen benoemen.
  • herbenoemen van Andréa als voorzitter en Karin als bestuurslid – aangenomen
  • in de kascommissie schuift Hetty Wennekendonk van reservelid door naar kascommissielid en als reserveleden zijn Bianca Nunnink en Harry Komduur aangesteld
  • toekennen van een vergoeding voor de bestuursleden – aangenomen
  • investeren in een geautomatiseerde ledenadministratie – aangenomen

Vooruitblik

We hebben als bestuur aan onze leden gevraagd om mee te denken over de workshops voor de volgende workshopdag. Er kwam een vraag over het opdelen van de workshopdag op twee momenten in verschillende delen van het land. Deze organisatie is voor het bestuur niet haalbaar. Een van de leden merkte daarbij op dat we voor een huwelijk ook het land door zouden rijden. We zullen de workshopdag sowieso weer op een centrale plek in het land organiseren.

Voor volgend jaar willen we eens nadenken over beroepsethiek. Ook daarover willen we natuurlijk met alle leden van gedachten wisselen en hebben gevraagd hierover alvast eens na te denken.

Rondvraag

Er waren verschillende geluiden over de toename van trouwambtenaren, ceremoniesprekers en ééndags-babsen. Zowel de valkuilen als de pluspunten kregen aandacht. Andréa gaf aan dat Matrimonium aan deze ontwikkeling niets kan veranderen. Zijn er onduidelijkheden in de gemeente waarin je werkt, dan is dat de plek om je punt te maken. Ook gaf ze de verbindende boodschap mee: “laten we elkaar niet aanvallen of afvallen. Laten we ons eigen ‘ding’ doen, en doe het goed!”

Geef een antwoord