Welkom in dialect

Welkom in het Fries & in het Gronings.
Vertaald door echte Friezen en Groningers


Welkom in het Fries:

Leave (ae klinkt als de ee in peer) alders (a klinkt als oh) en famielje fan herte wolkom ien Scheveningen. Fyn (of:mooi) dat Jimme fan sa fier kaam binne en dat Jimme aanwezig (e als de e in beh) weze ( e als in beh) kinne op it houlik fan {namen bruidspaar}.

Welkom in het Gronings:

Laaive ol’luu en familie (of: moi ol’luu en familie), welkom in Scheveningen (niet te vertalen naar het gronings). Blie da’je d’r binn’n, en dát van zowiet vot! En mooi da’je op trouweraai van {naam bruidspaar} (of: jongeluu) binn’n.
Vernuver joe wat, luu!