Algemene Ledenvergadering 2015

Met 60 aanwezigen op de babsendag hadden we tot nu toe ook de beste opkomst op een ALV. Toch bleek al snel dat het niet altijd handig is om tijdens de babsendag een ledenvergadering te houden, omdat dat ook betekent dat er maar beperkte tijd is. Iets om als bestuur nog eens over na te denken.
Na de opening heeft de voorzitter het jaarverslag van de secretaris behandeld en toegelicht . Formeel is dat de taak van de secretaris. Helaas heeft Gerard Bol zijn taken als secretaris niet uitgevoerd het afgelopen jaar waardoor de (financiële) administratie in het nauw kwam. Het bestuur heeft herhaaldelijk, maar zonder resultaat, contact met hem proberen te zoeken. Uiteindelijk bleef niets anders over dan hem per aangetekende brief te vragen zijn taken neer te leggen. Omdat ook hier geen reactie op kwam, maar de brief wel door hem in ontvangst genomen was, hebben we de ALV gevraagd om hem als bestuurslid te ontslaan. Tegelijkertijd hadden we als bestuur ook een nieuw bestuurslid op het oog en zo konden we direct de leden vragen deze te benoemen. Rob van Laaren zien we graag tot ons bestuur toetreden. Behalve dat hij een heel fijn persoon is, maakt hij als persoon het bestuur meer gelijkwaardig: hij is én gemeentebabs én man.

Het bestuur realiseert zich dat ze hiermee redelijk kort door de bocht gegaan zijn, maar we willen graag weer een compleet bestuur en de enige mogelijkheid was om dat middels de ALV te doen. Anders hadden we nog een jaar de taken van de secretaris professorisch moeten uitvoeren. We hebben inmiddels ondervonden dat dit de vereniging niet ten goede komt.

De ALV heeft Rob van Laaren als bestuurslid benoemd en in onze volgende bestuursvergadering kan hij benoemd worden tot secretaris. Een en ander heeft op deze wijze volgens de statuten en het reglement plaatsgevonden.

Matrimonium heeft inmiddels 163 leden, waarvan 26 mannen en 137 vrouwen, als volgt verdeeld over het land:

leden2015

Het verslag van de secretaris is hier te lezen.

Karin Faase nam als penningmeester natuurlijk het financieel jaarverslag voor haar rekening. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 24 september 2015. Ad Deutekom, als een van de leden van de kascontrolecommissie, licht toe wat de bevindingen zijn en concludeert dat de financiële administratie compleet en controleerbaar is. De kascontrolecommissie stelt de leden voor decharge te verlenen aan het bestuur. De leden stemmen hier mee in. De powerpoint van onze presentatie is hier te downloaden: Matrimonium_ALV_2015

Behalve het benoemen van een nieuw bestuurslid trad ook Marian van Ooijen volgens rooster af, maar zij was herkiesbaar. De ALV heeft haar unaniem herkozen. Mieke de Wit, kascommissielid, moest na twee jaar deze functie neerleggen. Vera Apetz neemt haar taak over en Edith Tiessen is bereid gevonden als reservelid toe te treden tot de kascommissie. Dankjewel Mieke voor je inzet de afgelopen twee jaar!

Een ander punt dat het bestuur graag wilden bespreken zijn onze lidmaatschapsvoorwaarden. Het bestuur heeft besloten artikel 3 aan te passen.  Hierin stond: Natuurlijke personen die als ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) benoemd door een Noord-Hollandse gemeente, of beëdigd zijn door een rechtbank in Noord-Holland, kunnen lid worden. Personen die hier niet aan voldoen kunnen geen lid worden. Het bestuur is bevoegd in ieder afzonderlijk geval een uitzondering op deze regel te maken.

De eerste volzin wordt vervangen door: Natuurlijke personen die als ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) een vaste benoeming hebben bij een Nederlandse gemeente, kunnen lid worden.

Als het bestuur hierop een uitzondering maakt, dan wordt verwacht dat die persoon jaarlijks regelmatig huwelijken voltrekt. We beogen hiermee meer een beroepsvereniging te zijn van actieve trouwambtenaren. We maken een bewuste keuze om ceremoniesprekers niet zonder meer als lid toe te laten. Dit heeft tot gevolg dat in principe ieder lid altijd benoemd gemeentebabs is.

Omdat het bovenstaande een wijziging van het reglement betreft is het bestuur bevoegd dat te wijzigen. Wijziging van de statuten kan uitsluitend na toestemming van de ALV.

Toch wilden we ook hiervoor graag de mening van de ALV weten. Er kwam een discussie op gang waarbij voornamelijk met persoonlijke cq. emotionele gevoelens werden gesproken ten aanzien van Bart van Galen die van dit artikel niet langer lid kan zijn van Matrimonium. Iets wat uiteraard ook in het bestuur uitgebreid besproken is. Een zeer ruime meerderheid stemde in met de wijziging. In de vijf jaar van ons bestaan is duidelijk geworden dat de vereniging professioneler is geworden, een beroepsvereniging. Het bestuur wil die lijn voortzetten.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat commerciële partijen via Matrimonium trainingen aan blijven bieden. We gaan hieraan wel een prijskaartje hangen. De opbrengsten die we daarmee binnenhalen zullen volledig terugvloeien naar onze leden door o.a. op een betere manier workshops te organiseren.

Helaas moeten onze workshops vaak geannuleerd worden wegens te weinig deelname. Dat vinden we jammer en we hebben als bestuur nagedacht hoe we dat beter kunnen doen. Er zal een locatie worden gezocht met meerdere lokalen waar we op 1 dag meerdere workshops kunnen geven. De bedoeling is dat iedereen aan 3 workshops kan deelnemen en dat de dag wordt afgesloten met een discussie. Vanuit de ALV werd hierop zeer positief gereageerd. In februari 2016 zullen we voor het eerst zo’n workshopdag organiseren. Ook aan deze workshops mogen niet leden deelnemen, maar uiteraard wel tegen betaling.

 

Een reactie op “Algemene Ledenvergadering 2015

  1. Pingback: viagra

Geef een antwoord